Regulamin

 

Zasady korzystania z kortu tenisowego

  1. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów tenisowych.
  2. Obiekt jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 23:00
  3. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:

– przestrzegania godzin otwarcia klubu

– gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu

przystosowanym do danej nawierzchni kortu tenisowego.

– stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.

– przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów

porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu.

– zachowania czystości i porządku.

– zachowania się w taki sposób aby nie zakłócać gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich.

– przesiatkowania kortu po zakończeniu gry.

  1. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:

– niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.

– spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania substancji odurzających i

psychotropowych, palenia tytoniu.

– przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji

odurzających i psychotropowych.

– wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów

pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków

odurzających i psychotropowych.

– wchodzenia i przebywania na terenie kortów ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych

używających psów jako przewodników.

– używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Użytkownicy kortów

tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem

lub  zaniechaniem.

  1. Osoba wypożyczająca sprzęt tenisowy ponosi za niego materialną odpowiedzialność.
  2. Rezerwacja kortu dokonana na określony czas obejmuje posprzątanie kortu po grze.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu rozgrywanych turniejów,

organizacji imprez sportowych oraz konserwacji obiektu.

  1. Odwołanie rezerwacji, bez poniesienia kosztów musi nastąpić najpóźniej na 24 godziny przed grą.
  2. Kort należy pozostawić w stanie pozwalającym na rozpoczęcie gry kolejnym graczom.
  3. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie

obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za

korzystanie z kortów tenisowych.

      10. Przebywanie na korcie jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu.

     11. Na terenie kortów znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji.

12. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zbieranych przez Matchpoint Żyrardów zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby promocji.

13. Klub Tenisowy Matchpoint Żyrardów nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie bądź utratę rzeczy

wniesionych na teren obiektu i pozostawionych bez nadzoru.

 

RYZYKO ZWIĄZANE Z AMATORSKIM UPRAWIANIEM SPORTU

 

– Osoby korzystające z kortów tenisowych przebywają na nim na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.

– Z obiektów sportowych powinny korzystać wyłącznie osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego sportu ( urazy, kontuzje, ciąża)

– Przed wejściem na kort i przystąpieniem do gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki zmniejszającej ryzyko kontuzji.

– Kobiety w ciąży przed wejściem na kort zobowiązane są przedstawić trenerowi zaświadczenie lekarskie

o braku przeciwskazań do gry w tenisa.

– Pomimo dopuszczenia kortów do gry przez obsługę, podczas ich użytkowania mogą powstać niebezpieczne sytuacje związane z nierównościami/dziurami, spadającymi szyszkami, śliskimi liniami, mokrymi miejscami i.t.p. Gracz świadomie oraz na własną odpowiedzialność decyduje się na grę.  

– Zalecane jest aby użytkownik kortów tenisowych był ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.

– Personel klubu tenisowego nie jest personelem medycznym.